กลุ่ม/ประเภท/ชนิด

รหัสกลุ่ม รหัสประเภท รหัสชนิด ชื่อกลุ่ม ชื่อประเภท ชื่อชนิด คำอธิบาย
A0111001ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องกระทุ้งกระดาษ
A0111002ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องเก็บเพลท
A0111003ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องเก็บเล่ม
A0111004ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องเข้าเล่มหนังสือ
A0111005ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องเคลือบแม่พิมพ์
A0111006ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องเจาะกระดาษเครื่องเจาะกระดาษแบบแท่นเหล็ก
A0111007ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
A0111008ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องชั่งกระดาษ
A0111009ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องตัดกระดาษ
A0111010ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องตัดมุมกระดาษ
A0111011ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องตีเส้น
A0111012ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องถอดแบบลงบนแผ่นโลหะ
A0111013ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร
A0111014ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
A0111015ครุภัณฑ์สำนักงานอุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล